اطلاع رسانی

1-    نشانه اختصاری مناسب را داخل کمانک قرار دهید :

الف ) سلام ا... علیها  (     )       ب)علیه السلام (     )        ج) عجل ا... تعالی فرجه الشریف (    )

 

2-    با ترکیب زیر جمله ای بنویسید که آرایه ی تشخیص داشته باشد :

 درختان سبز ...................................................................................................

 

3-    جمله ی ادبی زیر را به صورت جمله ی زبانی بنویسید :

صبحگاهان ، خورشید ، به چهره ی شهر لبخند می زند .

 

4-    با توجه به تصویر روبرو یک بند ادبی بنویسید :

 

 

 

5-    عبارت زیر را با زاویه دید سوم شخص مفرد ( ضمیر من به او ) باز نویسی کنید :

" من همه ی آدم های خوب و همه ی دوستانم را توی قلبم جای می دهم "

 

6-    نشانه های نگارشی را در متن زیر به کار ببرید ک

 معلم کتابی را از کیفش در می آورد و می گوید "    "  بگیر "    "   این کتاب را بخوان "   " آیا هیچ مطالعه

می کنی "   "

 

7-    برای کلمه ی زیر همراه با بدل ، جمله ای بسازید :

امیرالمومنین .........................................................................................................

 

8-    برای کلمات زیر معادل های مناسب بنویسید :

کامپیوتر ......           کلینیک ............

 

9-    داخل پرانتز علامت مناسب بگذارید :

"حضرت محمد (    ) با کودکان بسیار مهربان بود . "

الف ) س                  ب) ع                           ج) ره                     د) ص

 

10-                 با استفاده از شبکه ی مراعات نظیر زیر یک جمله بسازید :

(آسمان – ماه – ستاره )

 

10-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

الف ) استفاده از .......................... در نوشتن باعث تاثیر بخشی بیش تر بر خواننده و قوت اثر می شود .

ب) هرگاه ویژگی های انسان را به غیر انسان نسبت دهیم به آن ........... می گویند .

ج) از تشبیه برای .......... و ......... سخن و نوشته استفاده می شود .

د) مترجمان هنگام ترجمه از چه منابعی استفاده می کنند ؟ (دو مورد )

ه ) به کسی که ترجمه می کند .............. می گویند .

ج) وقتی در نثر کلمات هماهنگ بیاید ، به آن ..................... می گویند .

ح) برای ارتباط با دیگران و بیان مقصود خود از ".................." استفاده می کنیم .

چ) داستان آدم آهنی و شاپرک جز داستان های..............................  است .

 

3-    با استفاده از عنصر تشخیص  در باره ی " دریا " بنویسید .( سه سطر )

 

4-    با کلمات داده شده یک بند بنویسید :

"مادر – قلب – سیمای جذاب – محبت "

 

5-    کدام یک از انواع ادبی زیر برای جمله ی بیان شده می باشد ؟ آن را مشخص کنید .

" پیامبر چون نسیم نرم و مهربان گل متبسم و خندان بود "

الف ) تکرار                ب) تشبیه               ج ) سجع                    د)جناس

 

 

 

6-    در باره ی موضوع زیر یک بند ( دو سطر ) بنویسید ؟

 

 

7-    نام  نشانه های نگارشی زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است :

الف ) پرسشی – کمانک – نقطه – تعجبی

ب) تعجبی – نقطه – پرسشی – گیومه

ج ) پرسشی – تعجبی – کمانک – نقطه

د ) تعجبی – نقطه – گیومه – پرسشی

 

17 – در جمله ی  امیرالمومنین،علی (ع) ؛ چشمه سار دانش و معرفت است ، کدام کلمه بدل است ؟ آن را بنویسید ؟

 

 

18 – زاویه ی دید داستان " قلب کوچکم را به چه کسی بدهم " چندمین شخص است ؟

 

19- برای هر یک از انواع جمله نمونه ای بنویسید ؟

 

20 با کلمه ی"الماس " یک جمله ی زبانی و یک جمله ی ادبی بنویسید ؟

 

21- عبارت زیر را به نثر روان بنویسید :

هیچ کس شرم نکند از آنکه چیزی را نمی داند بیاموزد .

 

22- در باره ی روش های صحیح مطالعه دو خط بنویسید ؟

 

23- با دو کلمه ی هم آوا به اختیار خود یک جمله بنویسید ؟

 

24- معنی هر نشانه ی اختصاری را به آن وصل کنید :

 

(س)                                            درود خداوند بر او و خندانش باد

(ص)                                           رحمت خداوند بر او باد !

(ع)                                             درود خداوند بر او ( زن ) باد ؟

(ره)                                            خداوند او را رحمت کند

                                                 براو درود باد !

25- بدل را در جمله زیر مشخص نمایید :

مهر مادر چون یاس سفید در قلب ما می شکفد .

 

26- در بیت زیر کدام صنعت ادبی به کار رفته است :

ابرو باد و مه و خورشید و فلک در کارند           تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

 

27- شخصیت نمادین " شاپرک " را در داستان " آدم آهنی و شاپرک " در دو سطر توصیف کنید ؟

 

28- زاویه دید متن زیر را مشخص کنید و نمونه ای از تکرار را د رآن پیدا کنید :

"او قلب کوچکی دارد ؛ خیلی کوچولو ، خیلی خیلی کوچولو ، مادر بزرگش می گوید : نباید قلب آدم خالی بماند "

 

29- عبارت زیر را تا " سه جمله " ادامه دهید :

زندگی برای من زیباست چون ....

 

30 – در باره ی مصراع " دیو چو بیرون رود فرشته در آید " یک بند به نثر ساده بنویسید .

 

31- هر یک از نشانه های اختصاری را در جای مناسب خود قرار دهید :

حضرت زینب (   ) در شهر دمشق پایتخت سوریه مدفون است .

امام حسین (    ) در برابر یزید ، پایداری کرد و پیروز شد .

 

32- در باره ی این جمله توضیح دهید :

" دانشمند چندان که روزگار پاید " پاینده اند .

 

33- برای کلمه ی زیر یک شبکه ی معنایی بسازید :

نوجوان ..............................................

 

34- با استفاده از تخیل خود در باره ی خلیج فارس دو سطر بنویسید .

 

35- نهاد جمله ی مقابل را بنویسید :     " ..... امروز خیلی سرد است ."

 

36- هر گاه صحنه یا حادثه هایی را که در زندگی روی داده یا مشاهده شده است را باز گو کنیم یا بنویسیم به آن ...... می گویند .

الف ) تخیل                       ب) خاطره نویسی                          ج) ترجمه      د ) تشخیص

 

37- با بهره گیری از عنصر تشخیص ، یک بند در باره ی ( کتاب فارسی ) بنویسید . "سه سطر"

 

38- یکی از زیبایی های آفرینش (جنگل – دریا – روستا ) را در سه سطر توصیف کنید و نشانه های نگارشی را در آن به کار ببرید .

 

39- ادامه دهید :

من می توانم .....................................................................................................

 

40- موضوعات انشا :

·        انشایی در رابطه با یکی از فصل های سال بنویسید .

·        چگونه می توانیم از زبان فارسی پاسداری کنیم .

·        یکی ازمکان های فرهنگی تاریخی را تو.صیف کنید .

·        به شیوه ی جان بخشی ، موضوعی را انتخاب کرده و انشا بنویسید .(ابر – باد – خاک – آتش )

·        در باره ی نماز و اهمیت آن انشا بنویسید .

·        یکی از زیبایی های آفرینش را توصیف کنید .

·        نامه ای برای یکی از دوستان خود بنویسید و احساستان را نسبت به او بازگوکنید .

·        نگردد شاخک بی بن برومند            زتو سعی و عمل باید زمن پند

·        در باره نعمت های خدا انشا بنویسید .

·        در باره ی فواید ورزش انشا بنویسید .

·        من کشورم ایران را دوست دارم چون ....

·        در باره ی اهمیت کتاب و کتاب خوانی انشا بنویسید .

·        مدرسه یا خانه ی خود را توصیف کنید .

·        توانا بود هر که دانا بود          زدانش دل پیر برنا بود

·        هر چه کنی کشت همان بدروی          کار د و نیک چو کوه و صداست

·        داستان یکی از فیلم ها یا نمایش های مورد علاقه تان را خلاصه نموده انشایی بنویسید . "شخصیت های داستانی آن را معرفی نمایید "

·        نامه ای برای مادر خود بنویسید و از زحمات وی تشکر کنید .

·        یکی از خاطرات شیرین یا تلخ زندگی خود را بیان کنید .

·        نامه ای به کودک فلسطینی بنویسید .

·        چرا می گویند وقت از طلاا گران بها تر است .

·        با استفاده از آرایه تشخیص انشایی در باره ی ساعت بنویسید .

·        داستان کوتاهی از زاویه دید سوم شخص بنویسید .

·        شما به عنوان یک نوجوان چگونه می توانید از فرصت های خوب زندگی استفاده کنید .

·        با زبان خود و با استفاده از بهترین کلمات با خدا گفتگو کنید .

·        "کربلا – عشق – ایثار و جامعه ی امروز ما " چه راطه ای وجود دارد .

·        ویژگی های یک خانواده ی خوب و سالم کدام است .

·        قلب کوچکم را به چه کسی بدهم ؟

·        یک دوست خوب باید چه صفاتی داشته باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ساعت 10:59  توسط سرگروه ادبیات   |